มาตรการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19

บริษัท วาย.โอ.เยนเนอรัล ซัพพลาย (1983) จํากัด ได้มีการฉีดพน่ ทําความ สะอาดภายในบริษัทเพือสร้างความมันใจให้พนักงานและลูกค้าของเราว่ามี ความปลอดภัย ปราศจากเชือไวรัส COVID-19