1983

เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และเริ่มเข้าประมูลงานด้านต่างๆ จากหน่วยงานราชการทั้ง ซื้อ-ขาย อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน เช่น CASING, TUBING, ROCK BIT รวมไปถึงการรับเหมาก่อสร้างโรงจ่ายน้ำมัน, ติดตั้งท่อส่งน้ำมัน, สร้างถังบรรจุน้ำมันขนาด 750-1,500 บาเรล และยังร่วมปรับรุงแก้ไขระบบการกลั่นน้ำมัน เช่น ติดตั้งหอกลั่นน้ำมันขนาด 1,500 บาเรล พร้อมส่วนควบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1996-Present

บริษัทฯ ได้มีนโยบายขยายงานมาทางด้านเอกชน โดยเป็นตัวแทน
จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Automation เพื่อการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตรวมถึงเพื่อช่วยให้โลกสะอาดขึ้นตามนโยบายปัจจุบันของทั่วโลก เช่น Inverter (Fuji, Mitsubishi) จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายสินค้าเพิ่มขึ้นอีกหลายกลุ่ม เช่น Valve (Parker,Vatac, Yoshitake), สินค้าด้าน Pneumatic และ Pressure Gauge เป็นต้น และยังรับออกแบบพร้อมติดตั้งตู้ Control ต่างๆ พร้อมเดินระบบควบคุมภายในโรงงาน จนเป็นที่ไว้ใจจากโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายแห่งมาตลอดระยะเวลา 37 ปี